Algemene verkoop en leverings voorwaarden

Algemene verkoop en betalingsvoorwaarden van Lovely & Easy

Ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel  van Oost-Brabant onder nr. 91223202

 

Artikel 1. Algemeen

 

 • Leveringen binnen Nederland mits op voorraad geschieden binnen 5 werkdagen, buiten Nederland binnen 5 tot 10 werkdagen.
 • Betalingen zijn mogelijk doormiddel van Ideal of vooraf overmaken.
 • Orders worden eerst bevestigd voor verwerking.
 • Het accepteren van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.
 • De door u aan Lovely & Easy toevertrouwde gegevens  worden door ons zeer beschermd en alleen gebruikt  en aan derden verleend om ervoor te zorgdragen dat de levering van de door uw bestelde artikelen in goede orde geschiedt .

 

Artikel 2. aanbiedingen/overeenkomsten.

 

 • Alle aanbiedingen van Lovely & Easy zijn vrijblijvend en Lovely and Easy behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van u bestelling door Lovely & Easy. Lovely & Easy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Lovely & Easy dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3 prijzen en betalingen

 

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief de wettelijke BTW en exclusief verzendkosten in Nederland en eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Indien u met enige betalingen in gebrek bent, is Lovely & Easy gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden binnen tien (10) dagen.

 

 Artikel 4. reclames en aansprakelijkheid

 

 • U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is dient u Lovely & Easy  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee ( 2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lovely &  Easy de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuur waarde daarvan te restitueren.
 • Lovely & Easy is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van producten of misbruik van producten aangekocht bij Lovely & Easy .
 • Lovely & Easy is niet aansprakelijk voor producten die maat gebonden zijn vanwege het feit dat mens en dier levende wezens zijn en veranderlijk in bouw en omvang.

 Artikel 5 - Levering en uitvoering

  * Lovely & Easy  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten .

  *. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lovely & easy kenbaar heeft gemaakt.

  *. Met inachtneming van hetgeen hierover in  deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch       uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan   wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in   dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 *. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lovely & easy  het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

  *. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lovely & easy tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen    en aan Lovely & easy bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  *. De verzendkosten zijn € 6,95 mits deze in Nederland zijn. Voor verzending naar het buitenland

  komen de kosten voor de consument, mits anders is overlegd.

 

Artikel 6. bestelling/communicatie

 

 • Voor misverstaan, verminkingen, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lovely & Easy dan wel tussen Lovely & Easy en derden, voor zover betrekkingen hebbend op de relatie tussen u en Lovely & Easy, is Lovely & Easy  niet aansprakelijk, tenzij een voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lovely & Easy.

 

Artikel 7. overmacht

 

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lovely & Easy in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door te schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lovely & Easy  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lovely & Easy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. diversen

 

 • Indien u aan Lovely & Easy schriftelijke opgave doet van een adres is Lovely & Easy gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Lovely & Easy  schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden verzonden.
 • Wanneer door Lovely & Easy gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lovely & Easy  deze voorwaarden soepel toepast.

 • Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lovely & Easy in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lovely & Easy  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • Lovely & Easy is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

        Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het gebied waar Lovely & Easy is gevestigd.

                  

               Opgesteld te Berghem, 1 mei 2021
                     Lovely & Easy

                    A Sanna - Eigenaar

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Op alle leveringen en diensten geldt dat deze geschieden onder Nederlandse rechtgeving. 

Welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s'-Gravenhage